Artikelindex

Talentum; brede schoolarrangement is een gesubsidieerd project vanuit de gemeente en het rijk. Dit project is ondergebracht bij de SchoolAdviesDienst (SAD).

Het rijk heeft een stimuleringsregeling ontwikkeld om initiatieven te bevorderen als het gaat om de samenwerking tussen scholen en de genoemde organisaties door het aanstellen van een combinatiefunctionaris. Doel van deze regeling is:

 • Stimulering van de uitbreiding van het sportieve en culturele aanbod in het primair zowel als in het voortgezet onderwijs.
 • Versterking van sport- en spelverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van deze verenigingen in het onderwijs, de buitenschoolse opvang en de wijk.
 • Stimuleren van dagelijkse sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen.
 • Bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met een of meer kunst- en cultuurvormen en de beoefening ervan stimuleren.
 • Het bevorderen dat gezondheid en leefbaarheid in de wijk worden gestimuleerd.
Voor Wassenaar betekent dit:
 • Zoeken naar mogelijkheden voor het vormen van een sluitend netwerk als het gaat om het optimaliseren van opvoedingsmogelijkheden en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheid aan kinderen en jongeren.
 • Zorgen voor een vraaggericht en evenwichtig aanbod van schoolse- en niet-schoolse activiteiten op het gebied van; zorg, welzijn, cultuur, duurzaamheid, techniek en sport.
De algemene subdoelen zijn hierbij:
 • Het bevorderen en stimuleren van de sociale cohesie in (buurt, sport, cultuur-) verenigingen en het jeugd- en welzijnswerk;
 • Het bevorderen van sportdeelname door jongeren ter voorkoming van bewegingsarmoede en daarmee obesitas.
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie door het ontwikkelen van programma’s voor kunst en cultuur.
 • Het bevorderen van educatie op het gebied van natuur, techniek en wetenschap door het ontwikkelen van programma’s.
 • Het bieden van een veilig en gezond leefklimaat waarbinnen kinderen zich optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.
 

Om je talenten te ontdekken spelen een aantal factoren een rol.

Talent in ontwikkeling met symbolen

 • èOntdekken waar je begaafd (een gave) in bent en aanleg voor hebt. (intellectueel, creatief, sociaal, motorisch).
 • èEen voedende, stimulerende omgeving (milieu, mensen, voorzieningen, gebeurtenissen).
 • èOntwikkelingsmogelijkheden.
 • èPersoonlijkheid (fysiek, motivatie, toewijding, zelfsturing, persoonlijkheid)

Binnen Talentum proberen we een voedende en stimulerende omgeving te creëren.

 

Talentum werkt met 3 kernwaarden:

 • Betrokkenheid: van kinderen, ouders, buurtbewoners, organisaties, instellingen, scholen en medewerkers. Verbeteren van sociale cohesie.
 • Ontdekken: van (ontwikkelings-) mogelijkheden, van talenten
 • Respect: niet oordelen en veroordelen, meedoen. Het verbeteren van sociale competenties.

We verwachten van iedere medewerker, partner, iedere ouder en ieder kind een openhouding. Graag willen we dat iedereen open staat voor nieuwe ervaringen. Nieuwe ervaringen leidt tot nieuwe wegen en hopelijk nieuwe talenten. We willen dat iedereen binnen Talentum respectvol met elkaar omgaat. Het belangrijkste waar we naar streven is dat iedereen plezier heeft en dat we positiviteit uitstralen.

Binnen Talentum hebben we gekozen om met Positive behavior Support en de Gordon- methode te werken.

Positive Behavior Support (PBS) is een aanpak voor het bevorderen van goed gedrag en het verbeteren van ongewenst gedrag, met mogelijkheden om de aanpak toe te spitsen op specifieke situaties.
De kern van PBS is het geven van duidelijkheid over gewenst gedrag en het stimuleren van dit gewenste gedrag door positieve bekrachtiging.

 • -          Leer verwachtingen actief aan (kort, krachtig en bondig).
 • -          Bekrachtig verwachtingen (visualiseer waar nodig).
 • -          Focus op gewenst gedrag, positieve feedback.
 • -          Houd actief toezicht en stuur actief bij incidenten.
 • -          Communiceer.
 • -          Zorg voor een goede overdracht naar ouders.
 • -          Borg systeem.

De Gordon-methode gaat uit van gelijkwaardigheid in relaties, zodat iedereen zichzelf kan zijn en zijn verantwoordelijkheid neemt, rekening houdend met de ander. In opvoedingsrelaties betekent dit dat de opvoeder het kind in zijn waarde laat en respectvol benadert.

 • -          De ander respecteren zoals hij/zij is. à laat merken dat je het kind accepteert (verbaal als non-verbaal).
 • -          niet altijd mengen in activiteiten, maar laat het kind vrij om fouten te maken.
 • -          luister naar het kind (actief en passief).
 • -          Laat kinderen zelf nadenk over oplossingen.
 • -          Begeef je op het niveau van het kind, zodat de relatie gelijkwaardig is.
 • -          Praat vanuit de ik- vorm in plaats van de jij-vorm.

De vijf ‘gouden regels’ van Talentum:

 • We luisteren naar elkaar
 • We behandelen anderen zoals we ook zelf behandeld willen worden
 • We zijn altijd eerlijk
 • Als je komt, doe je actief mee
 • Doe het samen

Zoek op de website

Ga naar boven

Wij gebruiken cookies om onze website gebruikersvriendelijker te maken voor onze bezoekers en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.